Moving Cities

Aktuelt
Publisert: 14.05.2024

Fredag 21.06.2024 klokken 18:00 i Bodø sentrum

Moving Cities er et scenekunstprosjekt organisert av Sõltumatu Tansu Lava (STL) og Davvi - Senter for scenekunst, sammen med Tartu 2024 og Bodø2024. Det er et samarbeidsprosjekt for fire estiske kunstnere og fire norske kunstnere for å skape forestilling i det offentlige byrommet, og om å flytte byer.

I Moving Cities ønsker vi å bruke det urbane landskapet som et bakteppe, som påvirker dynamikken i grenser, identitet og samspillet mellom de private og de offentlige sfærer. Handlingen med å flytte byer innebærer i seg selv å krysse både fysiske og metaforiske grenser, noe som gir en utforskning av hvordan disse grensene former menneskene som bor i de og hvordan menneskene også er de som flytter grensene.

Byrommet, med sine bygninger og både travle og mindre travle gater, fungerer som flere scener for disse forestillingene som omhandler endring og tilpasning. Det er en søken etter likevekt mellom å omfavne den kollektive identiteten til en bys kultur og å bevare helligheten til ens private jeg. Det urbane landskapet, med sine stadig skiftende grenser, blir et lerret der personlige fortellinger utspiller seg på bakgrunn av en felles menneskelig opplevelse og den kollektive rytmen i byen.

__________________________________________________________________________

Moving Cities is a performing arts project organized by Sõltumatu Tansu Lava (STL) and Davvi - Center for Performing Arts, in collaboration with Tartu 2024 and Bodø2024. It is a collaborative effort involving four Estonian artists and four Norwegian artists to create a performance in a public urban spaces, revolving around the theme of city movements.

In Moving Cities, we aim to utilize the urban landscape as a backdrop, influencing the dynamics of borders, identity, and the interaction between private and public spheres. The act of moving cities itself involves crossing both physical and metaphorical borders, leading to an exploration of how these borders shape the people inhabiting them, and how people themselves are the once moving these borders.

The cityscape, with its buildings and bustling or quieter streets, serves as multiple stages for performances that delve into themes of change and adaptation. We seartch for a balance between embracing the collective identity of a city's culture and preserving the individual self. The urban landscape, with its ever-shifting borders, becomes a canvas where personal narratives unfold against the backdrop of shared human experience and the collective rhythm of the city.