Produsentstøtte

Publisert: 24.09.2021

Foto: Nyvoll Foto og Film

Jobber du med scenekunst og har behov for en produsent? Hos Davvi - Senter for scenekunst kan du søke produsentstøtte til et kunstnerisk prosjekt og/eller til arbeid som inngår i ditt kunstnerskap som helhet.

Støtten inneholder ulike arbeidsområder, som kan tilpasses behovene til de kunstnere som får tildelt produsentstøtte. Eksempler på dette kan være søknadsskriving, budsjettering, hjelp til markedsføring og planlegging av innstudering, premiere og/eller turné med mer.

Søknadsfrist: 10. februar 2023.

Produsentstøtten er en gratis tjeneste som Davvi – Senter for scenekunst tilbyr et begrenset antall kunstnere eller grupper med tilknytning til Nord-Norge, i en gitt periode. I praksis betyr dette at støtten først og fremst gis til scenekunstnere i regionen og dernest til prosjekter som har betydning for landsdelen. Ordningen er begrenset av at produsenten bistår flere prosjekter samtidig og tildeling av produsentstøtte gjøres på bakgrunn av tilgjengelig kapasitet hos Davvi - Senter for scenekunst på det aktuelle tidspunktet. Ved tildelt produsentstøtte vil det spesifiseres konkret hvilke oppgaver produsenten fra Davvi - Senter for scenekunst har ansvar for, samt en tidsramme for støtten.

Alle prosjekter blir vurdert etter mottatt prosjektbeskrivelse som bør inneholde følgende informasjon:

 • Beskrivelse av kunstnerisk idé/konsept, eventuelt kunstneriske virkemidler
 • Prosjektansvarlig
 • Budsjett
 • Deltakere
 • Gjennomføringsevne og tidsramme for prosjektet, fremdriftsplan
 • Tilknytning til Nord-Norge i form av utøvere eller premiere/visning/gjennomføring i Nord-Norge
 • Hvilke oppgaver søker du støtte til og hva ser du for deg at du selv kan bidra med i støtteperioden?


Søknadene blir vurdert av administrasjonen til Davvi- Senter for scenekunst. Søknadsfristen er 10. februar og du får svar cirka fem uker etter fristen.

Vær oppmerksom på at produsentstøtten ikke medfører tildeling av prosjektmidler, og at det er søker som står økonomisk og kunstnerisk ansvarlig. Produsentstøtten fungerer best når både kunstner og produsent har en jevn pågående dialog og aktivitet i produsentstøtteperioden.

Ettersom kapasiteten begrenser hvor mange som kan få produsentstøtte, er du fremdeles velkommen til å kontakte oss dersom du har spørsmål du tror vi som kompetansesenter kan hjelpe med, selv om du får avslag på søknaden din.

​Produsentstøtte tilbys med bidrag fra: Troms og Finnmark fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Hammerfest kommune og Kulturrådet.

Søk produsentsøtte her

Lávdedáiddárat sáhttet ohcat buvttadeaddjidoarjalusa iešguđetlágan buvttadeaddjiguoskevaš doaimmaide, omd. ohcamuša čallit, bušeahta ráhkadit, plánet hárjehallanáigodaga, vuosttaščájeheami ja/dahje turnéa, veahkki márkanfievrrideapmái jna.

Buvttadeaddjidoarjalus lea nuvttá bálvalus ja dan fálla Davvi – Lávdedáidda muhtin moatti dáiddárii dahje kompaniijai mii gullá Davvi-Norgii, mearriduvvon áigodagas. Das oaivvilduvvo ahte doarjalus addojuvvo vuosttažettiin friddjasuorggi lávdedáiddáriidda guovllus ja dasto prošeavttaide main lea mearkkašupmi Davvi-Norgii. Ortnegis leat ráddjehusat danin go buvttadeaddji bargá máŋggain prošeavttain oktanis ja buvttadeaddjidoarjalus juhkkojuvvo dan mielde mo Davvi bargokapasitehta lea.

Mii ferte ohcamuša sisdoallu

Go addojuvvo buvttadeaddjidoarjalus, de čilgejuvvo dárkilit guđiid bargguid Davvi ovddasvástida, ja doarjagii biddjo áigerámma.

Visot prošeavttat árvvoštallojuvvojit go mii leat ožžon prošeaktačilgehusa mii berre sisttisdoallat čuovvovaš dieđuid:

 • Dáiddalaš idea čilgehus – dása gullet maid dáiddalaš váikkuhangaskaoamit
 • Prošeaktaovddasvástideaddji
 • Bušeahtta
 • Oasseváldit
 • Prošeavtta čađahannákca ja áigerámma, plána ovddasguvlui
 • Čanastupmi Davvi-Norgii mas muitala dáiddáriid dahje vuosttaščájáhusa/ čájeheami Davvi- Norggas
 • Guđiide bargguide ozat doarjalusa ja guđiid bargguid barggat ieš?


Dat mii unni

Fuomáš ahte buvttadeaddjidoarjalus ii leat prošeaktaruhtajuolludeapmi. Dat gii leat prošeaktajođiheaddji ovddasvástida ieš ekonomiija ja dáiddalašvuođa. Buvttadeaddjidoarjalus doaibmá buoremusat go dáiddáris ja buvttadeaddjis lea dássedis dialoga ja aktivitehta buvttadeaddjidoarjalusa áigodagas. Kapasitehta mearrida gallis ožžot doarjaga. Vaikko don it soaitte oažžut doarjaga iežat prošektii, de don ain leat buresboahtin minguin váldit oktavuođa jus dus leat gažaldagat maid jurddašat mii sáhttit vástidit.

Du ohcamuša árvvoštallá Davvi – Lávdedáidda hálddahus.

Vástádussiidu maŋŋil go don leat deaddilan submit:

Giitu go don sáddejit ohcamuša. Sullii vihtta vahku sisa maŋŋil ohcanáigemeari, de gulat vástádusa ohcamušas.

Šaddos buorre beaivi dus!

Ohcanskovi gávnnat dás