Tule myötä Moving Identities

Aktuelt
Publisert: 23.04.2024

Fristi: Perjantai 26. aprillikuuta 2024, 23:59 CET.

Tule myötä Moving Identities -seenitaitheilijoitten rajatylittävhään residensiprogramhiin.

Liikuta ihmisiä, näkemyksiä ja käsityksiä. Haasta perspektiivit, solmi kontaktit ihmishiin ja paikkhoin. Tätä oon Moving Identities.

Oletko sie seenitaietjoukko eli kompania Tanmarkussa, Norjassa, Tyskässä, Belgiassa eli Spaaniassa? Haluatko sie tutkiat enämpi eurooppalaista identiteettiä, monenlaisuutta ja myötäottamista?

Tule myötä meän laajhaan taitheelisheen vaihetukseen jossa oon ylöspito, seminaarit, mentorioorninki ja yhtheistyö monen maan välilä.

Met tarjoamma maholisuuen eistäät prosekti-ideoita ja taitheelisia visuunia kolmessa maksetussa residensissä – niistä yksi oon sinun asumamaassa, ja kaksi meän yhtheistyöareenoissa muissa maissa.

Tässä programissa kuorathaan kestäviä käytäntöjä ja siksi siinä prioriteerathaan hithaita reisuja aina ko net oon maholiset.

Lenkki hakemusseemhaan

Areenat

UP, Davvi - Senter for scenekunst, Nau Ivanow, HELLERAU, Kunstplaats ja VONK.

Sie löyät areenoitten kuvvaukset ja niitten saatavueen olemisen täältä.

Pane ystävällisesti merkile ette maat, daattumit ja areenat oon päätetty jo etukätheen.

Ylöspito ja daattumit

Pane ystävällisesti merkile ette sie hääyt osalistuat kaikkhiin kolmheen ylöspithoon näissä vasituisissa daattumissa.

Met myönämä ette hakemusprosessi saattaa olla haastava ko otama huomihoon kansaliset ja muut erotukset. Siksi met pyyämä ette jos sie olet kvalifiseerattu hakija, muistele meile, kunka met saatama auttaat sinua. Se oon soma opastuat sinun kans.

Ushein kysytyt kysymykset

Mitä kieltä programissa piethään?

Administrasuunin kieli oon engelska, mutta sie saatat lähättäät CV:n ja prosekti-ideen sinun paikalisela kielelä – norjaksi, tanskaksi, tyskäksi, flaamiksi, hollaniksi, kastiliaaniksi eli katalaaniksi. Ko sie reisaat niihin muihin maihin, niin met kommuniseeraama sinun kans engelskaksi, mutta sie saatat eistäät sinun prosektia sillä kielelä millä sie haluat. Jos sie tarvittet käänösapua residensissä, anna meile sanan tästä.

Kunka tet tulkittetta mikä oon 'eurooppalainen identiteetti' ja monenlaisuuen ja myötäottamisen teemat? Met olema interesseeranheet nostamhaan framile taitheilijat joila oon erilaiset tavustat ja jokka tutkivat näitä teemoja. Sie valittet kunka tulkittet sen taitheelisesti.

Mikkä kansalisuuet saattavat hakeat?

Kaikki kansalisuuet saattavat hakeat, mutta sinula häätyy olla asumapaikkalupa ja työlupa yhessä näistä maista: Belgia, Tanmarkku, Tyskä, Norja eli Spaania. Tämä jällää kaikkia taitheilijoita sinun joukossa/selskaapissa. Kukhaan osalistuja ei voi asuat muussa maassa sillon ko hajetta.

Oonko programi saatavilla?

Met freistaama, niin hyvin ko saatama, turvata ette meän areenat ja käytänöt oon myötäottavat ja saantheila kaikile. Met työtelemmä kovin ette turvaama saatavuuen niin ette siitä ei tulis estet sille ette taitheilijat saattavat osalistuat. Jos sie eppäilet passaako areena sinun tarpheissiin, ota kontaktin meän kans. Sie saatat lukeat areenoista täälä.

Kunka tet tulkittetta 'ammatilliset taitheilijat'?

Met ymmärämmä ette käsitet ammatillinen meinaa erilaisia asioita eri maissa, ja ette ammatilliseksi taitheilijaksi voi tulla monela eri tavala. Moving Identities -programissa oon käsittheen taitheilija kategorisoitu niin ette se jällää kaikkia joitten taitheelinen praksis seenikunstin alala oon heän primääri ammatti. Programin moolina oon ette auttaat valittuja taitheilijoita heän internasunaalisessa karriäärissä – siksi met priorisoima taitheilijat jokka oon työtelheet ammatillisesti heän asumamaassa jo jonku aikaa.

Programi ei ole saatavilla taitheilijoile kekkä ei työtele kokoaikasesti.

Hääynkö mie olla myötä koko ylöspioissa ja kaikissa aktiviteetissa?

Joo. Met olema kraataroinheet aktiviteetit niin ette net turvaavat sinule parhaan maholisen aijan meän tykönä. Siksi met pyyämä sinua olemhaan myötä kaikissa aktiviteetissa.

Saatamako met vaihettaat joukon jäseniä vuoen aikana?

Ei. Ko sie saat tarjouksen paikasta, met otama kans kontaktin sinun joukon jäsenitten kans ja met ootama ette tet kaikin osalistutta koko programhiin.

Kekkä oon partnerit?

Programissa oon myötä areenapartnerit jokka oon ylöspion väärttinä, ja neuvonantaja partnerit jokka valvovat mentorioorninkia ja kuurtovat programia heän ekspertiisin kans. Partnerit: UP (Tanmarkku), DAVVI (Norja), Nau Ivanow (Spaania), HELLERAU (Tyskä), Kunstplaats VONK (Belgia), CKI (Tanmarkku), Sustainable Culture NOW (Tanmarkku), ITI (Tyskä), Himherandit Productions (Tanmarkku), Sõltumatu Tantsu Lava (Eesti), Det danske kulturinstituttet (Tanmarkku/Eesti).

Muut kysymykset

Jos sinula oon kysymykset residensistä eli hakemusprosessista, sie saatat ottaat kontaktin sinun paikalisen areenapartnerin eli prosektin johtajan kans.

Meän nettilaiala kohassa Residenser löyät tietoa areenoista eri kaupungissa. Sielä saatat opastuat paikkhoin ja niitten konteksthiin enämen ja löyät kans tietoa saatavuuesta ja fyysisistä fasiliteetista jne.

Sie saatat kans lukeat varhemista taitheilijoista täälä.

Nettipohjanen tietosessuuni

Jokhainen areena arransseeraa tiiman pituisen nettipohjasen sessuunin jossa interesseeratut taitheilijat saattavat esittäät kysymyksiä ja saaha lissää tietoa. Davvi – Senter for Scenekunstin aijankohta ja daattumi oon: 12. aprillia 2024, 10.00 – 11.00 CET, norjan aika.

Davvi - Senter for Scenekunstin kontaktipersoonat:

Maria K. Landmark maria@davvi.org

Alexandros Vrettos alexandros@davvi.org

Jos sinula oon jotaki saatavuustarpheita tässä möötissä, niin lähätä meile sanan siitä etukätheen.